Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/projontwik/domains/espritprojectontwikkeling.nl/public_html/wp-content/themes/esprit/header.php on line 89 Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/projontwik/domains/espritprojectontwikkeling.nl/public_html/wp-content/themes/esprit/header.php on line 90 Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /home/projontwik/domains/espritprojectontwikkeling.nl/public_html/wp-content/themes/esprit/header.php on line 90

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

Esprit Projectontwikkeling
Datum : 15 mei 2018
Versie : 1.0

Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die hieraan in de privacywetgeving worden gesteld.

DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het verlenen van toegang tot onze website http://espritprojectontwikkeling.nl/;
 • het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
 • het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot onze dienstverlening;
 • het opnemen van contact met u, indien hierom wordt verzocht;
 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
 • het verbeteren en evalueren van onze website en diensten;
 • het voor u mogelijk te maken om een pagina te e-mailen, te printen of om te delen via sociale netwerken zoals Facebook, LinkedIn en Twitter;

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

CATEGORIEËN PERSOONSGEGEVENS

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden:

 • Bedrijfsnaam- en – gegevens (voor zover dit persoonsgegevens zijn);
 • NAW-gegevens van de contactpersoon;
 • E-mailadres van de contactpersoon;
 • Telefoonnummer van contactpersoon;
 • IP-adressen.

BEWAARTERMIJNEN

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

VERSTREKKING VAN GEGEVENS AAN DERDEN

Wij verstrekken uw gegevens alleen aan gecontracteerde project-makelaars die noodzakelijk contact moeten opnemen voor informatie of overeenkomsten, dus niet aan derde partijen zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of dan wel dat wij hiertoe op basis van de wet verplicht zijn.

BEVEILIGING

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast maken wij gebruik van SSL-certificaten ten behoeve van de communicatie en de veilige overdracht van uw gegevens.

COOKIES

Cookies zijn informatie-bestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device van de bezoeker (zoals een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. Op onze website worden cookies of vergelijkbare technologieën gebruikt waarbij informatie op het device wordt opgeslagen en/of uitgelezen om (voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier verder ‘cookies’ genoemd):
functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytics cookies);

ANALYTISCHE COOKIES

Wij maken gebruik van cookies van Google Analytics, zodat Google ons inzicht kan geven in hoe onze website gebruikt wordt, om zodoende rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. De informatie die we daarbij verkrijgen wordt met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres) overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met Google waarin afspraken zijn vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens. Hierin hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google kan echter informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier verder geen invloed op.
Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics kunt u vinden in de Privacy Policy van Google en in de Privacy Policy van Google Analytics.

IN- EN UITSCHAKELEN COOKIES

In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer u ermee instemt.
Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

VERWIJDEREN VAN COOKIES

Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum is verstreken. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

WEBSITES VAN DERDEN

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

RECHTEN VAN BETROKKENEN

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u indienen door een e-mail te sturen naar info@espritprojectontwikkeling.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen via (0548) 366 001.

AANPASSINGEN PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

CONTACTGEGEVENS

Mocht u verder, na het lezen van onze privacy-en cookieverklaring, nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Esprit Projectontwikkeling
Hoffesstraat 41
7451 AE Holten

Postbus 111
7450 AC Holten

T (0548) 366 001
E info@espritprojectontwikkeling.nl

Ontwerp en realisatie: Catapult creëert